• Licencjonowane Ośrodki

Ośrodki leczące alkoholizm


Jak dokonać wyboru właściwego, wiarygodnego ośrodka leczenia alkoholizmu lub innych uzależnień, w tym terapii uzależnień, detoksykacji, dla siebie lub najbliższej osoby i czym kierować się przy wyborze?

Na polskim rynku obok placówek publicznych, które świadczą usługi w ramach kontraktu z NFZ, działa wiele prywatnych stacjonarnych ośrodków odwykowych. To niewątpliwie pozytywny trend zwiększający dostępność leczenia.
Jednakże obok placówek będących podmiotami leczniczymi działającymi zgodnie z ustawą  (art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. O działalności leczniczej DZ.U. Nr 112 poz. 654 ze zm.), które świadczą profesjonalnie usługi w zakresie leczenia uzależnień i detoksykacji z zachowaniem najwyższych standardów, działają  i masowo reklamują się  „ośrodki”, „kliniki” osoby prywatne, nie posiadające stosownych zezwoleń i wpisu do Rejestru Podmiotów Leczniczych, gdzie jakość oferowanych przez nie usług budzi wiele wątpliwości i zastrzeżeń, gdyż są poza wszelką kontrolą i nadzorem Wojewody i Ministra Zdrowia.
Należy zwrócić szczególną uwagę na reklamy fikcyjnych rankingów, które wprowadzają w błąd, a mają jedynie na celu przyciągnąć klienta, mającego zazwyczaj znikomą wiedzę na temat obowiązujących standardów procesu leczenia.

Zatem potwierdzeniem wiarygodności ośrodka zajmującego się detoksykacją oraz leczeniem uzależnień jest jego wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Rejestracja dokonywana jest przez właściwy organ (Wojewoda). Placówki wpisane do Rejestru Podmiotów Leczniczych muszą spełniać wysokie standardy świadczonych usług leczniczych w obiektach do tego przystosowanych.
Ich działalność jest pod stałym nadzorem, co gwarantuje wysoką jakość.
Placówek tego typu w Polsce jest niewiele, co wynika z wysokich wymagań jakie im się stawia.

Ośrodki leczące alkoholizm