• Licencjonowane Ośrodki

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO w tym zakresie

Leczenie uzależnień i detoksykacja są działalnością leczniczą wymagającą zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112 poz.654 ze zm.) wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą , prowadzonego przez właściwy organ (wojewoda) . Artykuł w/w ustawy mówi, że działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Terapie uzależnień, które nie są działalnością leczniczą , obowiązuje na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawu z dnia 12 marca 2004r. o  pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zm.) uzyskanie zezwolenia Wojewody i wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę.

Ponadto placówkom nieprowadzącym działalności leczniczej, czy to całodobowym ośrodkom terapii , nie wolno wprowadzać konsumentów w błąd co do zakresu usług ,przez używanie w reklamach i na szyldach zarezerwowanego dla działalności leczniczej słowa „leczenie”, co jest praktyką nagminną.

Nie wymaga uzasadnienia, że prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do rejestru, poza wszelką kontrolą Wojewody i Ministra Zdrowia, stanowi działanie na szkodę pacjentów.

Z kolei świadczenie usług bez wymaganych zezwoleń i wpisów do rejestru wyczerpuje definicje nieuczciwych praktyk rynkowych z art. 4 ust. 1, art. 5 ust. 3 pkt. 3 i 6, art. 6 ust. 1, a zwłaszcza art. 7 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. O przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171 poz. 1206).

Nie ulega wątpliwości, że klienci takich placówek domniemają, że usługi są im świadczone zgodnie z prawem i aktualną wiedzą medyczną.

Działanie niezgodne z prawem stanowi zatem niewątpliwe naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.